VP ze Spikal se zajímá o dějiny, myslivost, a má rád svou rodnou vesničku v Podbezdězí = SPIKALY.
email: v.pekar@seznam.cz

Spikaly jsou malou obcí v bývalém okrese Mladá Boleslav. Historicky obec prošla několika okresy, jako byli okres Mnichovo Hradiště, Bělá pod Bezdězem a okres Doksy. Spikaly se nacházeli v krajích: 1714-1848 kraj Boleslavský, 1850- 1855 kraj Jičinský, 1855-1862/1868 kraj Mladoboleslavský, Od roku 1942 oberland Praha, 1949-1960 Kraj Liberecký, 1960 - do dnešních dnů Středočeský kraj.


Na území dnešních Spikal existovala v pravěku stará osada a to ve dvou etapách. První osada se zde nacházela v době pozdního neolitu, kdy zde byl lid s kulturou keramikou vypíchanou. (Lidé kultury s vypíchanou keramikou pohřbívali své mrtvé do země v skrčené poloze, později i spalovali). Tato první osada se nacházela východně od obce. V 19. Století proběhly i výzkumy.

V pozdější časech v době Bronzové u Spikal se nacházel Lid s kulturou popelnicových polí, neboli Lužická kultura. Tito lidé měli osadu na západ od obce, nálezy ze 3/4 pole, tzv. Za Heřmanovými(dnes Jírovy čp.9 a 16).

A v téže poloze v době Hradištní, kultura Lužickoknovízská.


Dějiny obce:

Spikaly, jak již bylo zmíněno je stará obec, která patřila pánům z Kováně. O pánech z Kováně je už první zmínka(z kroniky Tadeáše Hájka z Hájku 1.1.1525-1.9.1600) v roce 976 byla v kraji našem obrovská bitva mezi pohany a knížetem Boleslavem II., Bitvy se účastnil po boku Boleslava II. Béřa (Beer, Medvěd) pozdější pán z Kováně, který dostal panství právě zde na Kování od knížete Bolelsava II.

Neví se přesně kdy vznikla obec Spikaly, ale musil tu být nějaký samostatný statek(není dokázáno).

O kraji našem v Podbezdězí je psáno:

Zdejší kraj byl spravován z krajského hradu Boleslavského a od 13. století z nového hradu Bezdězu. Teprve Přemysl Otakar II. přinesl do kraje nových ruch a řád. K ochraně hradu Bezdězu zřídil družinu Manů ze starších vesnic. Královské zboží sahalo na sever k Ploučnici, východní Brdy (Čertova zeď), na jih k Jizeře a Mělnicko a též panství Dubské a Lipské (Česká Lípa). Sem patřily mimo jiné i obce Doubravička, Žebice, Ostré, Spikaly, Sudoměř, Kluky, Skramouš, Lobeč, Nosálov, Víska a Bezdědice. Ze Spikal doplnily posádky.

Tudíž Spikaly jsou starou vsí, a starší než samotný hrad Bezděz, a okolní vsi, jakožto jsou Katusice atd.

O Spikalech se dovídáme v roce 1402, kdy pán Sulek II. Kowanský prodává úroky ve Spikalých (in Wespikal) a Borči koleji "Všech svatých".

V letech 1417 a 1430 se rod Linských zemanů usadil na jiných statcích. Krátce na statku Spikaly a trvale na Jištěrpech u Úštěku. Tito zemané se psali páni z Lejen.

V roce 1493 patří část obce Spikal rodu Vančurům, Držitel Mikuláš Vančura z Řehnic a Krnska. Vančurové drželi také Krásnou Ves, Řehnice, Krnsko, Pětikozly, Strašnov, Jizerní Vtelno a další vsi. Roku1535 prodal syn Mikuláše Vančury Jan svému bratru Jiříkovi (držel Brodce) Spikaly a další statky. R. 1553 Jiřík umírá a z jeho osmi synů dědí Spikaly syn Bedřich, který dostal ještě obce Řehnice, Pětikozly, Vrásnov, Vinec, Strašnov a Jizerní Vtelno. Bedřich umírá roku 1578 a po něm se ujímá majetku Jan Vančura, o kterém jé v pramenech psáno "rváč a násilník, jemuž není rovno". Patřili sem domy: čp.6, 7, 8 a 10. Později tyto statky patřili hraběcí rodině Sporckům.Roku 1798 držel Vrutici, část Sušna, Katusice a Spikaly hrabě Václav Špork na Krnsku.

V roce 1535, další část Spikal vlastnil Burian Stránovský ze Sojovic, který držel ještě Krásnou Ves, Kováň a městečko Sovínky. A toho roku 1535 prodává Spikaly a Krásnou Ves pánu Janu Hrzánovi z Harasova. R. 1541 prodává Burian Stránovský ze Sojovic i panu Janu Hrzánovi z Harasova, městečko Kováň a r. 1548 městečko Sovínky. Tím byl položen základ panství Sovinecké. Zde také zůstaly Spikaly až do zrušení poddanství.

Pan Jan Hrzán z Harasova držel již před rokem 1526 i statek Vrutici, který koupil od bratrů Valkounů z Adlaru. K tomuto panství patřili obce: Vrutice, Krpy, Sušno, Radoun, Zahájí, Katusice a nějaké dědiny v Mladé Boleslavi.

Pan Jan Hrzán zemřel roku 1561, než umřel odkázal Vrutici a Sovinky Adamu Šťastnému, jenž bylpod poručnictvím pana Dobeše na Housce svého strýce. Když Adam Šťastný došel let moudrých a spravedlivých, žádal svého strýce za vydání dědin oteckých. Avšak nemohl zaplatit sumu na úpravu jeho statku, postoupil Dobeši v náhradu Vrutici, tak jak jí zdědil. Dobeš odkázal Vrutici svému synu Václavu staršímu, jenž s manželkou Dorotou z Ocelovic měl syna Dobeše. Václav zemřel roku 1584 a je pochován na hřbitově sv. Havla v Mladé Boleslavi. Po něm dědí statek Vrutici syn Dobeš, který prodal Housku a za ní si koupil Vysokoiu Libeň od Karlíků z Měžetic.

R.1620 Václav, syn Dobeše byl mezi (odpovědníky) při sněmu generálním, při kterém falckrabí syn zvolen za čekatele království Českého, protože odsouzen při komisi confiskationis r. 1622 polovic jmění a propadl statky Vysokou Libeň, Vrutici a Sovinky.

R.1624 Václavu Hrzánovi odňaté statky a pozemky, koupil Petr Fuchs z Wramholzu (cizí rod). Koupil statek Sovinky - tak řečeno městečko Sovinky, městečko Kováň, ves Spikaly a Krásnou Ves. Koupil celkově za 21 820 kop míšenských a 40 grošů.

Ale statek nezůstal dlouho pod Petrem Fuchsem z Wramholzu, neboť již 24.8.1626 umírá. Manželce své odkázal dědictví na penězích. R. 1627 odkázal poslední vůlí statek Sovínky k založení fundace pro 12 žáků a určil za správce fundace pražský magistrát. Roku 1784 dostaly se Sovínky náboženskému fondu, který spravovala c.k. státní administrace. Roku 1790 však Sovínky přešly do rukou arcibiskupových


R.1638 císař Ferdinand daroval statek Mšeno s Lobčí Robertu Geraldinovi z Kildary, podplukovník císařských vojsk, místo oddměny 30 000 zlatých. Ježto část Spikal byla prodaná Lobči, dostali se tak nyní pod panství Mšeno. Patřílo sem č.p.5, jež nerobotovali, ale peníze odváděli rychtáři vrátenskému. R.1642 zdědila dcera Geraldinova Klára-jež se provdala za rytíře Voldána Věžníka z Věžník, a těm ( jako rodině, potomstvu) do r. 1765 patřila část Spikal.

Spikaly leželi kdysi na zřejmě nejstarších dopravních stezkách kraje. Cesta zvaná ještě v roce 1856 " cestou Spikalskou ",( tak jest psaná ve starých mapách - Pod Bukovnem). spojovala staré osady od Dokské pahorkatiny (Doksy, Dubá) na Nosálov, Vrátno, Sudoměř, Spikaly, Katusice, přes Líny, Bukovno snad do Čejetic či Dalovic, byla zřejmě spojen mezi odbočkou pozdější Záhvožďanské stezky k Boleslavi. Nebyla to cesta stěžejní, neboť ležela mezi zemskou stezkou z královského města Nymburk do Lípy (Krnsko-Strenice-Katusice) s napojením na tzv. Záhvožďanskou stezku do Žitavy a mezi pozdější zemskou stezkou bělskou.

Jinak ve Spikalích R.1850 ležel ve Spikalech modrý pluk husarů.R.1866 maďarský pěší pluk Julaj a saští dragouni.

Email na tvůrce a vlastníka stránek: V.pekar@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one